Kérjük mielőtt kérelmét benyújtja gondosan olvassa el tájékoztatónkat!

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérelmét intézményünk ügyfélszolgálatán személyesen (e célra rendszeresített nyomtatványon), vagy levélben nyújthatja be. A levélben benyújtott kérelemhez honlapunk ÜGYFÉLSZOLGÁLAT menüpontjából tölthetők le űrlapok.

Az ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje: H–CS 8–15.30

Amennyiben más nevében jár el, kérjük csatolja az érintett személy(ek) meghatalmazását!

 

Ügyfélszolgálati szolgáltatásainkról:

Az ügyfélszolgálati célú tájékoztatás és adatszolgáltatás, valamint a levéltárban őrzött ügyiratokról készült másolatok ugyanilyen célból történő kiadása ingyenes, amennyiben az ügyfél az általa kért ügyiratról pontos adattal rendelkezik (iktatószám, keletkezés éve, érintettek), vagy az egyes ügytípusok megkereséséhez szükséges alábbiakban megnevezett adatokkal rendelkezik!

FONTOS! Kérjük mielőtt kérelmét beadja, olvassa el, hogy az egyes ügytípusok megkereséséhez milyen információk közlését kéri levéltárunk! Minél pontosabb adatokat ad meg, a kért irat megkeresése annál zökkenőmentesebb!

A kért iratokról a levéltár hitelesített másolatot ad ki.

A levéltár által készített, hitelesített másolatok illetékéről az 1990. évi XCIII. többször módosított törvény VII. melléklete rendelkezik:
  1. A levéltár által készített hitelesített másolatért, továbbá az ügyfél által készített másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítéséért – ideértve az állami vagy felekezeti anyakönyvi másodpéldányokból anyakönyvi kivonat kiállítását – oldalanként 200, de legalább 2000 forint illetéket kell fizetni.
  2. A levéltárban őrzött irat alapján kiállított, tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban az általános tételű eljárási illetéket (29. §) kell fizetni. (2200 forint)
  3. A külföldi célra kért másolatot illeték fizetése nélkül kell kiállítani. Egyebekben e Tv. 73. §-ának a külföldi célra kért irat illetékfizetési módjára vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.

Az illeték megfizetésének módját a vonatkozó törvény 73. paragrafusa szabályozza.
Az illetékmentességről ugyancsak e törvény 5. és 33. paragrafusa rendelkezik.
A vonatkozó jogszabály szövegének kivonata ITT olvasható.

 

Ügytípusok és az azokhoz szükséges adatok

Tanulóidő igazolás: név, születési adatok (születési év, hó, nap, anyja neve). Az oktatási intézmény neve, az ott tanulás éve.)

Építési engedélyek, tervrajzok, lakhatási engedélyek: építtető neve, lakcíme, az épület jelenlegi és az építés idején aktuális címe, az építés éve.

Földnyilvántartással, ingatlanokkal, társasházi bejegyzésekkel kapcsolatos ügyek: az ingatlan adatai (egykori címe, régi helyrajzi száma, ügyiratszám). A keresett ingatlan tulajdonosainak neve, lakcíme.

Bírósági iratok (büntető, polgári peres és peren kívüli): a perben részt vevők személyes adatai, a tárgyalás időpontja, helye, a per típusa. Megbízás esetén meghatalmazás szükséges!

Anyakönyvi ügyek: mivel az állami anyakönyvek (1895 utáni anyakönyvek) a Fejér Megyei Levéltárban találhatóak, így anyakönyvi ügyekben hozzájuk kell fordulni.

 

Ügyintézési határidő

A 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) alapján:
A kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül. Ennél rövidebb határidőt egyes jogszabályok, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő - ha jogszabály másként nem rendelkezik - tizenöt nap.


Az ügyeket érkezési sorrendben, az ügyintézési határidőn belül dolgozzuk fel és oldjuk meg!

 

Székesfehérvár Topotéka

szekesfehervar.topoteka.hu

Megjelent

Székesfehérvár története az Árpád-korban