Székesfehérvár települési értéktára

Városháza

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

„Városháza”

települési értéktárba történő felvételére

Városháza

  Készítette:
Poklosi Péter

Székesfehérvár, 2015. augusztus 14.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
    Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

    Név: Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

    Levelezési cím: 8000, Székesfehérvár, Városház tér 2.
    Telefonszám: 06-20-972-7090
    E-mail cím: –

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Városháza

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

   agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmódX épített környezet
 ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
 természeti környezet turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Székesfehérvár, Városház tér 1.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

 X települési tájegységi megyei külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A városháza a Városház tér (Theatrum Civitatis, Parade Platz) meghatározó épülete, megkü-lönböztetett fontosságú, hiszen évszázadok óta a magistratus, azaz a városi elöljáróság, majd a polgármesteri hivatal székhelye, így a városigazgatás egyik jelképe. A szenátorok barokk kor-ban megújított házát – más dunántúli városokhoz hasonlóan (pl. Sopron) – a városigazgatás legfőbb szimbólumaként használatos szobrokkal díszítették. Iustitia, az igazságosság, valamint Prudentia, a mértékletesség, bölcsesség istenasszonya a jó várospolitika megtestesítői. Ez a szimbólumrendszer kiegészül az 1703-ban ismételten elnyert szabad királyi városi kiváltságok-ról szóló privilégiumlevéllel és az ott ábrázolt heraldikai elemekkel. Az ekkor kialakított épü-letben a folyamatosan növekedő adminisztráció elhelyezését azonban nem tudták véglegesen megoldani, így 1837-ben új székház építését határozták el. A rossz börtönállapotok miatt a városkapitány is sürgette az építkezés mielőbbi megkezdését. Az új klasszicista stílusú székház tervét a város szülötte, Ybl Miklós készítette. E tervezet azonban nem valósult meg. A XX. század fordulóját megelőzően csak tervezetek készültek a városháza átépítésére vonatkozóan, megvalósításukra azonban nem került sor. A XX. század első évtizedeiben, Saára Gyula pol-gármestersége alatt, a szomszédos épület és főúri palota megvásárlásával lehetőség nyílt a kor elvárásainak megfelelő, új városháza kialakítására. Az építési munkák 1936 és 1938 között zajlottak Kotsis Iván tervei alapján. Az épület számos műalkotással gazdagodott a következő években. Aba-Novák Vilmos seccói az 1938. évi Szent István év székesfehérvári eseményeit örökítik meg, a falfestmény helyreállítása 1992 és 1994 között történt meg.

A dísztermet Kontuly Béla az Aranybulla kihirdetését ábrázoló seccója díszíti. Ugyancsak itt látható Ohmann Béla Árpád- és Szent István-szobra. A 2013-as Szent István évben megújult a díszterem és helyreállították a terem falfeliratait, melyeket 1948-ban semmisítettek meg.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Kiemelten fontosnak tartjuk a város identitásának hangsúlyozását a lokálpatriotizmus megerő-sítését. Az épület a város önkormányzatiságának és közösségének a szimbóluma. A városháza épülete azért is kiemelkedő fontosságú, mert az 1938-as Szent István év egyik kiemelkedő országos eseményének, az augusztus 18-i országgyűlésnek adott otthont. 2000-ben a közép-európai államfők találkozásának volt színtere.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Csitáry G. Emil: Emlékiratok. Székesfehérvár, 2013.
Dormuth Árpád: Adatok a városháza múltjához. In: Székesfehérvári Szemle 1937/1–2. szám
Kotsis Iván: A székesfehérvári régi városháza helyreállítása és kiépítése. Budapest, 1939.
Somogyi Antal: Székesfehérvár – művészet és város. Budapest, 1939. 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: http://www.szekesfehervar.hu/

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja:

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek:

A helyi értéktárba történő felvételt a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület támogatja, a mellékelt SzVVE/18/2015. sz. levél alapján.

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat:

Alulírott Csurgai Horváth József igazgató, hozzájárulok a Városi Levéltár és Kutatóintézet őrzésében lévő, a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület számára átadott képesla-poknak a Települési Értéktárban történő felhasználásához.

Csurgai Horváth József
igazgató
Városi Levéltár és Kutatóintézet

Alulírott Simon Erika, hozzájárulok a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület számára átadott fotóim Települési Értéktárban történő felhasználásához.

Simon Erika
fotós